Szacowanie cen na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Fundacji „Pomóż Mi Żyć” w zakresie

Sprawozdania za rok 2022
Listopad 9, 2022

Szacowanie cen na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Fundacji „Pomóż Mi Żyć” w zakresie

Fundacja „Pomóż mi żyć”, ul. Jeleniogórska 9A/1, 80-180 Gdańsk, wpisana do KRS pod numerem 0000420503 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 221654779, NIP 9571065084

informuje, że w odpowiedzi na Szacowanie cen na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Fundacji „Pomóż Mi Żyć” w zakresie:

  • Modyfikacja zachowań niepożądanych osób z autyzmem;

  • Seksualność osób z niepełnosprawnością,

w ramach projektu pn.: „Pomorska Farma Życia – budowa placówki całodobowej dla dorosłych osób z autyzmem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 7.3,

wpłynęła jedna oferta złożona przez Monikę Zielińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Monika Sterczyńska ul. Maurycego Beniowskiego, nr 19, 80-382, Regon: 192800349, NIP: 5851247849

Cena ofert: 11000 zł (słownie jedenaście tysięcy) brutto za jedno szkolenie.

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w dniu 01.04.2023