NABÓR – TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Nabór na stanowisko – SUPERWIZOR
Styczeń 27, 2020
Nabór na stanowisko – PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ
Styczeń 27, 2020

NABÓR – TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Fundacja „Pomóż mi żyć”, która zajmuje się prowadzeniem działalności na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin ogłasza nabór na stanowisko:

TERAPEUTA DLA OSÓB Z AUTYZMEM
w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (1 etat, umowa o pracę na czas określony przewidywany czas trwania projektu – do 31.03.2022 r.)
ZADANIA:
1. Prowadzenie indywidualnego wsparcia dla Uczestników projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” – osoby dotknięte autyzmem.
2. Opracowanie Indywidualnego Programu Wsparcia (IPW) dla podopiecznego dopasowanego do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, uwzględniającego mi.in: zajęcia związane z codziennymi czynnościami, zajęcia edukacyjne, rehabilitację ogólnorozwojową, rehabilitację społeczną, rehabilitację społeczno-zawodową, terapię zajęciową.
3. Rozwijanie umiejętności i kompetencji indywidualnych Uczestników projektu.
4. Wsparcie Uczestników w zakresie rozwoju ich samodzielności życiowej i bytowej.
5. Motywowanie i kierowanie Uczestników projektu do udziału w zajęciach związanych z rozwojem ich samodzielności.
6. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla Uczestników projektu.
7. Współpraca z partnerami projektu w zakresie wsparcia Uczestników projektu.
8. Prowadzenie dokumentacji projektowej w zakresie realizowanych zadań.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 Wykształcenie minimum średnie.
 Wiedza nt. pracy z osobami z autyzmem udokumentowana ukończeniem stosownego kursu lub szkolenia.
 Minimum 1 rok doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności z osobami z autyzmem.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 Ukończenie studiów psychologicznych / pedagogicznych lub bycie w trakcie tych studiów.
 Bardzo dobra komunikatywność i kultura osobista
 Umiejętność współpracy
 Umiejętność organizacji pracy własnej.
OFRRUJEMY:
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony,
 Możliwość poszerzenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 Superwizję pracy terapeutycznej,
 Samodzielność w działaniu,
 Pracę w zgranym zespole.
MIEJSCE PRACY: „Pomorska Farma Życia” – Garcz (gmina Chmielno), ul. Chmieleńska 8.
CZAS PRACY: 1 etat, praca zmianowa.
APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:
 Aktualne CV (z adresem e-mail – jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu),
 Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym świadectw, dyplomów ukończenia studiów itp.),
 Kserokopie poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy itp.).
 Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Aplikacje należy składać do dnia 15 maja na adres mailowy: fundacjapomozmizyc@wp.pl lub na adres pocztowy: Fundacja „Pomóż mi żyć”, ul Jeleniogórska 9A/ 1, 80-180 Gdańsk.
W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Janiną Kaczmar, tel. 515 249 029; Anną Kuberą, tel. 503 361 548.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.