Szacowanie cen na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Fundacji „Pomóż Mi Żyć”

Szacowanie cen na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Fundacji „Pomóż Mi Żyć” w zakresie:

  1. Modyfikacja zachowań niepożądanych osób z autyzmem;
  2. Seksualność osób z niepełnosprawnością

Zamawiający: 

Fundacja Pomóż Mi Żyć (dalej jako Fundacja)
ul. Jeleniogórska 9A/1 80-180 Gdańsk
KRS: 0000420503, REGON: 221654779, NIP: 9571065084
adres e-mail: fundacjapomozmizyc@wp.pl adres www: http://www.pomozmizyc.pl/

Zakres szacowania:

Na podstawie rozdziału 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Fundacja zaprasza do przeprowadzenia szacowania szkoleń dla kadry Fundacji „Pomóż Mi Żyć” na szkolenia:

  • Modyfikacja zachowań niepożądanych osób z autyzmem

Zakłada się przeszkolenie 11 osób z kadry zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym. Szkolenie ma być poświęcone zachowaniom niepożądanym w tym przede wszystkim silnej agresji i autoagresji, sposobom na rozładowanie takich sytuacji w pracy z podopiecznymi oraz zapewnieniu wsparcia opiekunom narażonym na takie działania. Szkolenie dwudniowe obejmujące łączną liczbę godzin szkolenia w wymiarze 16 godzin.

  • Seksualność osób z niepełnosprawnością

Zakłada się przeszkolenie 11 osób z kadry zapewniającej opiekę osobom niepełnosprawnym. Szkolenie ma być poświęcone seksualności osób z niepełnosprawnością. Nabycie wiedzy odnośnie seksualności osób niepełnosprawnych (potrzeba, realizacja, przejawy, przyczyny) pozwoli terapeutom właściwie interpretować i reagować na zachowania seksualne, które uchodzą za problematyczne.

Szkolenie dwudniowe obejmujące łączną liczbę godzin szkolenia w wymiarze 16 godzin.

Niezbędne materiały do przeprowadzenia szkoleń – notatniki, długopisy itp. oraz materiały merytoryczne pozostają w gestii Wykonawcy.

Szkolenia powinny zakończyć się wydaniem CERTYFIKATU ukończenia szkoleń.

Szkolenia będą  realizowane w ramach projektu pn.: „Pomorska Farma Życia – budowa placówki całodobowej dla dorosłych osób z autyzmem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 7.3.

Fundacja informuje, że: 

  1. Szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego
  2. Szacowanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  3. Szacowanie ma na celu potwierdzenie, że zakup usług zostanie wykonany po cenie nie wyższej niż cena rynkowa i nie zobowiązuje Zamawiającego do określenia kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym kryterium najniższej ceny.

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo pomorskie: Miejscowość Garcz /k.Chmielna/ Gmina Kartuzy ul. Chmieleńska 8

Miejsce odpowiedzi na szacowanie:

Odpowiedzi  na szacowanie prosimy składać w terminie do dnia 28 lutego  2023 r. drogą elektroniczną na adres: fundacjapomozmizyc@wp.pl lub osobiście lub listownie na adres Fundacji-Fundacja „Pomóż Mi Żyć” ul. Jeleniogórska 9A/1,80-180 Gdańsk.

Pozostałe informacje:

Osoba do kontaktu: Pani Janina Kaczmar, telefon 515 249 029

Załącznikami do zapytania są:

  1. Odpowiedź na szacowanie załącznik nr 1;
  2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2.