Pomorska Farma Życia – Placówka całodobowa dla dorosłych osób z autyzmem

Pomorska Farma Życia – Placówka całodobowa dla dorosłych osób z autyzmem

Cel projektu: zwiększona dostępność usług społecznych poprzez powstanie „Placówki całodobowej dla dorosłych osób z autyzmem”.

Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez:
– wybudowanie placówki całodobowego wsparcia oraz pracowni terapeutycznych dla dorosłych osób z autyzmem-całkowicie zależnych;
– zorganizowanie i przeprowadzenie wsparcia całodobowego w formie treningów mieszkalnictwa oraz usługi wytchnieniowej i interwencyjnej dla tej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Przedsięwzięcie obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych ze wzniesieniem jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku placówki opiekuńczej o powierzchni 593,40 m² wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zakupem wyposażenia.
Beneficjent projektu: Fundacja „Pomóż mi żyć”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.3 Infrastruktura społeczna
Całkowita wartość projektu to 7 327 278,50 zł, z czego 6 960 914,57 zł stanowi dofinansowanie z UE.