Zapytanie ofertowe 1 – Fotel i kanapa

Nabór na stanowisko – SUPERWIZOR
Maj 22, 2019
Zapytanie ofertowe 2 – Stół
Lipiec 2, 2019

Zapytanie ofertowe 1 – Fotel i kanapa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostarczenie mebli do „Pomorska Farma Życia”, mieszczącej się w miejscowości Garcz (gmina Chmielno), ul. Chmieleńska 8, będących wyposażeniem placówki świadczącej usługi tzw. małych, specjalistycznych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi w projekcie „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”.

Zamawiający:
Fundacja „Pomóż mi żyć”, ul Jeleniogórska 9A/ 1, 80-180 Gdańsk.
Osoba do kontaktu: Janina Kaczmar, tel. 515 249 029, email: fundacjapomozmizyc@wp.pl

Forma realizacji zamówienia:
Fundacja „Pomóż mi żyć”, z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2018r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania
przyczyny

Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest zestaw mebli, stanowiących wyposażenie „Pomorskiej Farmy Życia”, świadczącej usługi tzw. małych, specjalistycznych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Wykaz mebli:

Rodzaj mebli Ilość
Zestaw wypoczynkowy (2 fotele + kanapa) 1 kpl.

Termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 3 tygodnie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Podpisanie umowy nastąpi maksymalnie do 3 dni od wyboru oferenta.

Miejsce realizacji:
„Pomorska Farma Życia”, 83-333 Garcz (gmina Chmielno), ul. Chmieleńska 8.

Forma płatności:
Płatność za realizację usługi nastąpi w terminie 21 dni przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W treści faktury wystawionej przez Wykonawcę jako nabywca będzie figurowała Fundacja „Pomóż mi żyć”, adres: ul. Jeleniogórska 9A/ 1, 80-180 Gdańsk, NIP: 9571065084.

Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca do zapytania ofertowego:
1. Ofertę należy sporządzić na druku Formularz Ofertowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem z zachowaniem sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę prosimy dostarczyć do dnia 15 lipca do godz. 16.00 w kopercie z dopiskiem „Oferta na wyposażenie: meble – nie otwierać” do siedziby Fundacji „Pomóż mi żyć”, ul. Jeleniogórska 9A/ 1, 80-180 Gdańsk

Kryteria wyboru oferty:
Oferta musi ściśle odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszym zapytaniu. Ocena oferty zostanie przeprowadzona na podstawie porównania złożonych ofert. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru i sposobu oceny ofert:
Kryterium 1: Wartość netto – 80% (80 pkt.)
Maksymalna liczba punktów tego kryterium będzie wyliczana na podstawie poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
C = ——————————————————————————– x 100 x 80% = liczba punktów
Wartość netto badanej oferty

Kryterium 2: Termin realizacji zamówienia – 20% (20 pkt.)
Wartość zależna od zadeklarowanego okresu realizacji zamówienia podanego w tygodniach.(max 20 pkt.) będzie wyliczana wg. wzoru:
Najkrótszy okres realizacji zamówienia wśród otrzymanych ofert
————————————————————————————– x100x 80% = liczba punktów
Okres realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie

1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1 i 2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie najlepiej oceniona jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maksymalnie możliwe jest uzyskanie 100 pkt.).
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wybór oferty:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca o godz. 16.10 w siedzibie Fundacji „Pomóż mi żyć”, ul. Jeleniogórska 9A/ 1, 80-180 Gdańsk. O wyborze oferty powiadomimy Państwa drogą e-mailową oraz pismem do dnia 01.08.2019.