Statut Fundacji

Statut Fundacji „Pomóż mi Żyć”

 

Fundacja „Pomóż Mi Żyć” ustanowiona została aktem notarialnym z dnia  29.02.2012r., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Kundo – Grażyna Wojtowicz w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102 – z woli fundatora Janina Kaczmar zam. Gdańsk ul. Jeleniogórska 9A/1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach
(Dz. U. Nr 21/84, poz. 97 z późn. zm.), Ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

-1-

Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, nosi nazwę Fundacja „Pomóż Mi Żyć”.

-2-

Siedzibą Fundacji jest Miasto i Gmina Gdańsk.

-3-

Właściwym ministrem jest Minister właściwy do Spraw Społecznych.

-4-

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
  z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i filii w kraju i za granicą.

-5-

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.

-6-

Celem Fundacji  „Pomóż Mi Żyć” jest prowadzenie działalności na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz na rzecz ich rodzin, a w szczególności:

 1. założenie ośrodka wsparcia dziennego i całodobowego, wspólnoty domowej – dziennego i stałego pobytu oraz pracy, terapii i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a także zapewnienie niezbędnych środków dla ich działalności oraz sprawowanie pieczy nad jego działalnością, a w przyszłości rozwój sieci takich ośrodków, wspólnot.
 2. prowadzenie działań mających na celu upowszechniania problemów osób
  z autyzmem i sposobów jego terapii,
 3. prowadzenie kompleksowej opieki, terapii, warsztatów terapii zajęciowej
  i rehabilitacji zgodnie z najnowszymi standardami i wymogami dla osób dotkniętych autyzmem,
 4. skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc bliźnim dotkniętym autyzmem,
 5. stwarzanie możliwości rozwoju i aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłym osobom z autyzmem,
 6. promocja i organizowanie wolontariatu.

-7-

 1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
 2. przygotowanie programu i zasad funkcjonowania placówek wymienionych
  w §7 pkt. a,
 3. budowę lub pozyskanie lokalu na założenie tych placówek oraz zorganizowanie ich działalności,
 4. zakup sprzętu niezbędnego do ich prawidłowego działania,
 5. prowadzenie tych placówek z wykorzystaniem idei ekologii i polityki zrównoważonego rozwoju,
 6. szkolenie personelu tych placówek,
 7. konferencje, wykłady, szkolenia i publikacje popularyzujące nowoczesne metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem,
 8. prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii, rehabilitacji, w tym również aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych autyzmem,
 9. działania mające na celu ochronę zdrowia,
 10. prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi,
 11. działania na rzecz społeczeństwa równych szans,
 12. wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym
  w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 13. realizowanie zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
  z autyzmem,
 14. wspieranie działalności szkoleniowej, badawczej i informacyjnej służącej rozwojowi inicjatyw obywatelskich i spójności działań sektora pozarządowego ,
 15. prowadzenie analiz, badań oraz dokonywanie ekspertyz dotyczących instrumentów ,metod i programów związanych z osobami niepełnosprawnymi,
 16. działania sprzyjające zwiększaniu możliwości oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy,
 17. prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 18. rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
  w tym w ramach wybudowanych, założonych i prowadzonych placówek wymienionych w § 7 pkt. a,
 19. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych dla osób
  z autyzmem i ich rodzin,
 20. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, krajowymi
  i międzynarodowymi ,działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również
  z osobami i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji poprzez organizowanie wspólnych akcji dotyczących:
 • zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, leków, żywności, odzieży
  na rzecz dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • udzielania im i ich rodzinom wszechstronnej pomocy finansowej i rzeczowej,
 • wspierania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu przepisów prawa
  w zakresie problemu autyzmu,
 • uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby osób dotkniętych autyzmem,
 • organizowanie imprez charytatywnych  i zbiórek publicznych w celu zbierania funduszy na pomoc osobom z autyzmem i innymi  pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
 1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną
  i odpłatną.
 2. Zarząd Fundacji określa przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

-8-

            Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną ze jej celami oraz uczestniczyć w realizacji programów europejskich i zadań zlecanych przez Samorządy, Ministerstwa i PFRON.

 

MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI

-9-

            Majątek Fundacji stanowi fundusz w kwocie pieniężnej 1.500 zł gdzie kwota 1.100 zł stanowi fundusz założycielski, a kwota 400 zł jest przeznaczona  na prowadzenie działalności statutowej Fundacji oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji.


-10-

            Przychody Fundacji mogą pochodzić z :

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dotacji ze źródeł budżetowych,
 4. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. przychodów z działalności odpłatnej Fundacji,
 6. odsetek od lokat kapitałowych,
 7. 1% pozyskanego w ramach działalności pożytku publicznego.

-11-

Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji ,o ile ofiarodawcy nie wskazali na który cel mają być przeznaczone.

-12-

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.                                                      

-13-

Zabrania się  w szczególności:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji ,członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ORGANY  FUNDACJI

-14-

 1. Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd Fundacji.
 2. Funkcje organu nadzoru wewnętrznego sprawuje Rada  Fundacji.
 3. Niedopuszczalne jest personalne łączenie wykonywania funkcji w Zarządzie
  i jednocześnie w organie nadzorującym Fundacji.
 4. Członkami Organizacji Fundacji nie mogą być karani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

 

SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

-15-

 1. Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 2. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie uprawnienia do powołania Zarządu.
 3. Zarząd z tytułu pełnionych funkcji będzie wynagradzany wg. regulaminu wynagradzania
  i premiowania, zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

 

SKŁAD ZARZĄDU I CZAS TRWANIA JEGO MANDATU

-16-

 1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i do dwóch jego członków w randze
  V-ce Prezesa.
 2. Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony.

 

WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA ZARZĄDU ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

-17-

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania przez Fundatora. Odwołanie może nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU

-18-

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji a w szczególności:
 3. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów działalności
 4. Fundacji,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 7. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
 8. planowanie przedsięwzięć dla rozwoju działalności statutowej Fundacji oraz propagowanie w mediach informatycznych celu powołania i funkcjonowania Fundacji,
 9. wnioskowanie do Rady Fundacji o wprowadzenie zmian w statucie Fundacji,
 10. przyjmowanie subwencji ,darowizn, spadków i zapisów,
 11. odpowiadanie za realizację jej celów statutowych,
 12. podejmowanie wniosków o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 13. tworzenie i znoszenie zakładów fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
 14. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Fundacji oraz  innych osób pełniących stanowiska    kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 15. podejmuje uchwały w przedmiocie podziału działalności statutowej na odpłatną
  i nieodpłatną.
 16. ustalanie wielkości zatrudnienia ,regulaminu ,warunków pracy i płacy pracowników
  w Fundacji oraz we wszystkich jej jednostkach i placówkach.
 17. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Fundacji.
 18. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy ,ich wynagrodzenie określa uchwała Rady Fundacji.                              

 

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI

-19-

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
 • Prezes Zarządu samodzielnie.
 • V-ce Prezes Zarządu samodzielnie.

 

ZASADY  FUNKCJONOWANIA RADY  FUNDACJI

-20-

 1. Fundator powołuje Radę Fundacji w liczbie minimum 2 członków w tym Przewodniczącego, Rada Fundacji może liczyć 5 członków.
 2. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, lub złożenia rezygnacji. Ponadto członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku popełnienia przez członka Rady, czynu karalnego stwierdzonego wyrokiem sądowym.  Rada  Fundacji może odwołać swego członka, jeżeli jego działalność godzi w dobre imię Fundacji lub gdy działa on na szkodę Fundacji.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
 • nie mogą być spokrewnieni ,spowinowaci ,pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
 • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

-21-

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
 2. uchwalanie zaleceń, co do kierunków działalności Zarządu,
 3. ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za poprzedni rok,
 4. dokonywanie opiniowania zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu,
 5. ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy
  i wynagradzania Zarządu Fundacji, oraz opiniowanie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ogniw Fundacji,
 6. opiniowanie w sprawach przystąpienia do spółek i fundacji,
 7. opiniowanie w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji,

-22-

 1. Rada Fundacji zbiera się na roboczych posiedzeniach ,co najmniej dwa razy w roku .
 2. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 3. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 4. Uchwały Rady zapadają większością głosów.
 5. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-23-

 1. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dokonać:
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji wyrażoną pisemnie.

-24-

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.
 2. Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. Majątek Fundacji po jej likwidacji przeznacza się na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych.