Sprawozdania za rok 2022

Ogłoszenie nr 2022-38659-108485
Maj 18, 2022
Szacowanie cen na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Fundacji „Pomóż Mi Żyć” w zakresie
Kwiecień 4, 2023

Sprawozdania za rok 2022

Projekt „Pomorska Farma Życia-szansą na sukces i większą samodzielność dorosłych osób z autyzmem”-dofinansowanie ze środków PFRON.

Projekt” Pomorska Farma Życia (……) jest ”finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy  nr ZZO/000409/11/D  w okresie od 01 kwietnia 2022r.do dnia 31 marca 2025r.Projekt dotyczy następującego typu projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce(rehabilitacja ciągła).

Dofinansowania z PFRON wynosi 1 083 252,00 zł.

Projekt jest kontynuacją rozpoczętego  w roku 2019  i zakończonego w 2022 r.specjalistycznego wsparcia całodobowego realizowanego z montażu finansowego (projekt 3 letni z PFRON oraz ze środków UE   (Umowa Nr POWR.04.01.00-00-ONI 1/18 z dnia 28.12.2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt: „OzA- testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” ) dla bardzo specyficznej grupy niepełnosprawnych  dorosłych osób z autyzmem całkowicie zależnych (niepełnosprawność znaczna i głęboka ze sprzężeniami) dla których nie ma wsparcia systemowego.

Projekt obejmuje wsparciem 7 osób dorosłych z autyzmem (całkowicie zależnych), które wymagają szczególnego wsparcia w nabyciu większej samodzielności, lepszej komunikacji, integracji ze społecznością lokalną zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji, z których 4 dorosłe osoby z autyzmem ze sprzężeniami (całkowicie zależnych)zostały objęte treningami z mieszkalnictwa i samodzielnego nocowania w placówce, a 3 osoby są objęte zajęciami indywidualnymi dziennymi.

Zasady rekrutacji beneficjentów:

Kontynuacja wsparcia dla niektórych wcześniej zrekrutowanych beneficjentów oraz na podstawie zgłoszeń rodziców/opiekunów, których dorosłe dzieci nie zostały przyjęte do istniejących placówek dziennych. Zaburzenie i stwierdzony autyzm (spektrum autyzmu) są potwierdzone odpowiednią dokumentacją. Kandydaci na beneficjentów są również zgłaszani do Wnioskodawcy przez pracowników urzędów  MOPR, GOPS, którzy maja pod opieką rodziny i maja wiedze, że jest tam przemoc psychiczna i fizyczna jakiej doświadczają rodzice/opiekunowie albo realizatorzy standardowych form wsparcia wypisują osobę z autyzmem uznając ją za niebezpieczną dla innych uczestników i szukają miejsca w placówkach, które nie boją się przyjąć osobę z trudnymi zachowaniami.

Opis form wsparcia:

Terapia i rehabilitacja społeczno-zawodowa jest dobrana indywidualnie do potrzeb konkretnej osoby. Wykorzystując jego mocne strony oraz biorąc pod uwagę obszary deficytowe  terapeuci tworzą indywidualny plan terapii dostosowany do potrzeb. Celem terapii indywidualnej i dobór różnych metod pozwala osobie z autyzmem na lepszą komunikację, zrozumienie, orientacje w otaczającym go świecie i wykorzystywanie własnego potencjału. Zajęcia indywidualne  są prowadzone w systemie ciągłym i stałym 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w wymiarze 11,5 godzin dziennie, każdorazowo dla 4 beneficjentów, którzy przebywają całodobowo. Wnioskodawca zakłada, że wszyscy uczestnicy będą  korzystać z tej formy wsparcia w sposób ciągły i nieprzerwany. Zajęcia indywidualne  będą trwały od godziny 6:00 do godziny 17:30,czyli przez 11,5 godzin + 30 min na przygotowanie materiałów do terapii i zajęć. Terapia i rehabilitacja jest prowadzona w placówce oraz wokół budynku, w ogrodzie i poza placówką, ale na terenie tej samej miejscowości.

Przykładowy indywidualny plan dzienny wygląda następująco:

godz.6:00 do godz.8:30- zajęcia indywidualne (pobudka, trening czystości–samodzielnego mycia się, nauka właściwego wyboru i stosowania kosmetyków, wybór odzieży i nauka ubierania się, ścielenia łóżka, terapia w kuchni treningowej- nauka samodzielnego przygotowania śniadania, bezpiecznej obsługi sprzętu AGD (czajnika, kuchenki), sprzątanie miejsca pracy, mycie naczyń .

godz.8:30 do godz.11:30- zajęcia indywidualne w pracowniach terapeutycznych:

* w ogrodzie-podlewanie roślin, koszenie trawy, grabienie,

* w pracowni artystycznej mająca na celu ćwiczenia manualne, ćwiczenia funkcji poznawczych i wykonawczych, ćwiczenia fizyczne, koordynacja wzrokowo ruchowa, terapia ręki, terapia komunikacji alternatywnej.

*godz.11:30 do godz.12:30- zajęcia indywidualne w kuchni treningowej m.in. przygotowanie 2-giego  śniadania, nauka planowania listy zakupów z użyciem piktogramów ułatwiających wyszukiwanie towarów w sklepie, sprzątanie w pomieszczeniach placówki.

*godz.12:30 do godz.14:30-zajęcia indywidualne, ćwiczenia motywacyjno-aktywizujące,  wyjścia uspołeczniające do sklepu, nauka robienia zakupów, wyjście do innych miejsc użyteczności publicznej, nauka i terapia prowadzona w stolarni- nauka bezpiecznego posługiwania się narzędziami, robienie ramek, składanie gotowych modeli drewnianych i innych przedmiotów użytecznych, zajęcia w garncarni -modelowanie naczyń na kole garncarskim, malowanie utwardzonych wcześniej i wypalonych w piecu garncarskim figur ozdobnych i innych naczyń

*godz.14:30 do godz.15:30- zajęcia indywidualne -maksymalne usamodzielnienie w przygotowaniu sobie głównego posiłku poprzez samodzielne nakładanie potraw na talerz bez zakłócających rytuałów, wybiórczego jedzenia, nadmiernego spożywania posiłku  i nauka jedzenia małych porcji, powolnego i bezpiecznego jedzenia, posługiwania się sztućcami, mycia naczyń i porządkowania kuchni treningowej.

*godz.15:30 do godz. 16:30- zajęcia indywidualne- trening spokojnego odpoczywania i relaksu, zajęcia w zakresie arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, relaksacji, a ponadto zależnie od preferencji również gry, zabawy.

*godz.16:30 do godz.18:00- zajęcia indywidualne w pracowniach terapeutycznych z wykorzystaniem  nowoczesnego sprzętu tablicy multimedialnej, komputera, komunikatora z piktogramami, zajęcia w sali doświadczania świata- terapia dla zmysłów, terapia umiejętności społecznych- wyjścia uspołeczniające i integrujące polegające na wykonywaniu prostych prac w okolicznych sklepach (np. wnoszenie towarów z  zewnątrz sklepu do środka, układanie towarów na półkach, inna pomoc dla personelu

Trening mieszkalnictwa i samodzielnego nocowania są kontynuowaniem realizacji wsparcia  wg. wcześniej ułożonych indywidualnych planów dnia z uwzględnieniem jeszcze większej samodzielności w zakresie samoobsługi, komunikacji, organizacji czasu wolnego, samodzielnego przygotowania miejsca do spania i spokojnego nocowania w placówce. Zajęcia- treningi indywidualne są prowadzone w systemie ciągłym i stałym 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w wymiarze 7,5h / dziennie każdorazowo dla 4 beneficjentów (z 7 uczestników tego samego projektu) + 30 min na przygotowanie materiałów do terapii i zajęć.

Każdy dzień jest odpowiednio wcześniej zaplanowany przez opiekunów/trenerów samodzielności, uwzględniając szczególnie okoliczności mające duży wpływ na przyswajanie nowych umiejętności (pora dnia, ważne wydarzenia w ciągu całego dnia a także samopoczucie uczestnika). Stałym elementem bez względu na różnice jest realizowanie każdego dnia kluczowych treningów; trening  mieszkalnictwa, trening  samodzielnego nocowania, trening umiejętności społecznych, trening kulinarny, trening /animacja spędzania czasu wolnego, trening higieny, trening ogrodniczy. Treningi w ciągu dnia  się przeplatają, to opiekun/trener samodzielności jest odpowiedzialny za szczegółowe zaplanowanie terapii, jednakże struktura dnia będzie stała dla każdego uczestnika. Przykładowy schemat dnia dla treningów będzie wyglądał następująco:

godz.18:00 – 20:30 -zajęcia;

a/ indywidualny trening umiejętności społecznych- nauka przebywania w przestrzeni publicznej, nauka komunikacji alternatywnej w przypadku braku mowy, nauka wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany, stopniowa nauka współpracy i współdziałania z innymi ludźmi. Trening ten będzie realizowany poprzez zajęcia indywidualne w placówce w różnych pracowniach, a także poza, podczas wyjść usprawniających do miejsc użyteczności publicznych takich jak sklep, poczta, biblioteka, kino, basen, jarmarki, koncerty podczas których możliwa będzie integracja ze społecznością lokalną.

b/indywidualny trening mieszkalnictwa- zasadniczym celem jest możliwe maksymalne usamodzielnienie uczestnika. W ramach  tego treningu można wyróżnić inne treningi, które jednak u nas nie będą traktowane osobno. Są to takie treningi jak; trening umiejętności praktycznych w zakresie gospodarstwa domowego, trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej. Treningi te będą głównie realizowane w placówce, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne sprzęty małego i dużego AGD. Trening  mieszkalnictwa opiera się na nauce samodzielnego funkcjonowania w warunkach takich jak w domu, w którym domownicy dbają o wspólne gospodarstwo. Tak samo u nas uczestnicy będą się uczyć dbania o wspólne mienie, robienia porządków, bezpiecznej obsługi sprzętów gospodarstwa domowego, dekorowanie placówki (poprzez zajęcia w pracowni artystycznej) i dbanie o jego estetyczny wygląd. Trening ten będzie również realizowany poza  placówką np.w sklepie gdzie uczestnik będzie np. wybierał produkty zgodnie z zapotrzebowaniem.

c/ indywidualny trening kulinarny- nauka samodzielnego przygotowania i spożycia kolacji- głównym celem jest nabycie większych umiejętności przygotowania, a potem sprzątania stanowiska pracy, wybór urządzeń i naczyń, wyrobienie nawyku częstego mycia rąk, obróbka warzyw, gotowanie, smażenie, przechowywanie produktów żywnościowych.

d/nauka estetycznego spożywania posiłku: zasady zachowania przy stole, korzystania ze sztućców. Zajęcia w kuchni treningowej poza rozwojem ważnych umiejętności zwiększających samodzielność są również atrakcyjnymi zajęciami rozbudzającymi zmysły, poprzez dotykanie, wąchanie i smakowanie produktów dokonuje się stymulacja polisensoryczna.

godz.20:30 – 22:30- zajęcia

indywidualny trening  nauki higieny; nauka mycia zębów, ciała, włosów, wycieranie ręcznikiem całego ciała, nauka korzystania z przyborów toaletowych i kosmetyków zgodnie z ich przeznaczeniem, nauka w zakresie higienicznego korzystania z toalety, zmiana odzieży.

godz.22:30 – 6:00 – zajęcia samodzielne zasypianie i nocowanie

indywidualny trening samodzielnego nocowania- wprowadzenie przyjaznych rutyn w zasypianiu: stałe godziny kładzenia do łózka i wstawania, sprzyjające, ciche i zaciemnione otoczenie pozbawione bodźców zakłócających, aktywność fizyczna w ciągu dnia lub aktywność na świeżym powietrzu, przed snem spokojny okres wyciszenia. Uwzględnienie różnic sensorycznych: odpowiednia pościel i odzież, brak uruchomionych urządzeń. Celem treningu samodzielnego nocowania jest skrócenie czasu zasypiania, wydłużenie czasu spędzonego w łóżku, rzeczywiście śpiąc, ograniczenie nocnych pobudek.

Opiekun/trener samodzielności jest non-stop do dyspozycji uczestnika w razie jego nagłego przebudzenia, wyjścia do wc, bezpiecznego powrotu do łózka bez zakłócania spokoju innym uczestnikom oraz innych nocnych  zdarzeń wymagających właściwej interwencji gwarantującej bezpieczeństwo podczas snu uczestnika.

Superwizja odbywa się w formie indywidualnej. Superwizor pomaga terapeucie, opiekunowi/trenerowi samodzielności w badaniu przestrzeni związanej z terapią, doborem metod pracy oraz ich weryfikacji. Analizowanie przez kadrę problemów dnia codziennego oraz  pory wieczornej i nocnej, a także sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wsparcie dla kadry przy tworzeniu IPD.

 

   

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

‘’Pomorska Farma Życia-szansą na sukces i większą samodzielność dorosłych osób z autyzmem”

DOFINANSOWANIE

1 083 252,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 119 752,00 zł