Pomorze i Unia Europejska wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów!

Projekt ”Pomorska Farma Życia dla dorosłych osób z autyzmem” -Dofinansowanie PFRON
Listopad 8, 2021
Ogłoszenie nr 2022-38659-108485
Maj 18, 2022

Pomorze i Unia Europejska wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów!

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/unia-dofinansowuje-pomorskie-projekty-zintegrowane

W piątek 18 marca br. w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisane zostały umowy na dofinansowanie unijne projektów zintegrowanych. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas uroczystości marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli przedstawicielom beneficjentów pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego projektów zintegrowanych:

I. Celem projektu zintegrowanego realizowanego przez Fundację Pomóż Mi Żyć jest zwiększenie dostępu usług społecznych świadczonych w Gdańsku, poprzez utworzenie całodobowego miejsca wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowość projektu zostanie zapewniona poprzez zastosowanie różnych form wsparcia m.in. realizację treningów umiejętności społecznych, usamodzielniających, spędzania czasu wolnego oraz wsparcie psychoterapeutów. W ramach projektu zintegrowanego zrealizowane zostaną dwie, wzajemnie uzupełniające się inicjatywy:

  1. Wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin to projekt – celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie całodobowego wsparcia przez udzielanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opieki wytchnieniowej. W ramach projektu odbędą się szkolenia i konsultacje kadry merytorycznej z zakresu przeciwdziałania i radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi. 13 osób  zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu skorzysta z projektu. Całkowita wartość projektu to niemal 1,3 mln zł, z czego ponad 1,2 to dofinansowanie unijne. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku.
  2. Pomorska Farma Życia – Placówka całodobowa dla dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku  to przedsięwzięcie obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych ze wzniesieniem jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku placówki opiekuńczej o powierzchni 593,40 m² wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zakupem wyposażenia. Projekt będzie realizowany do września 2022 roku. Całkowita wartość projektu to ok. 3,3 mln zł, z czego 3,1 mln zł stanowi dofinansowanie z UE.

II.    Celem projektu zintegrowanego realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja Na Plus jest zwiększenie dostępu usług społecznych świadczonych w  gminach: Skarszewy i Starogard Gdański oraz miasta Starogard Gdański, w ramach Lokalnego Centrum Usług Społecznych. Powstaną miejsca opieki wytchnieniowej oraz 4 mieszkania wspomagane. W ramach projektu zintegrowanego zrealizowane zostaną dwie, wzajemnie uzupełniające się inicjatywy:

  1. Lokalne Centrum Usług Społecznych Celem – głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, usług opiekuńczych, w  tym specjalistycznych i sąsiedzkich, miejsc opieki wytchnieniowej oraz utworzenie mieszkań wspomaganych. 55 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu skorzysta z projektu. Wartość projektu to 2,1 mln zł, z czego 1,9 mln zł to dofinansowanie unijne. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku.
  2. Stworzenie infrastruktury społecznej na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Kręgu i Skarszewach to projekt obejmujący dwa zadania inwestycyjne: adaptację części obiektu  w Kręgu na rzecz krótkotrwałych całodobowych miejsc opieki wytchnieniowej oraz przebudowę i remont obiektu  w Skarszewach na rzecz mieszkań wspomaganych wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Zaplanowano również zakup odpowiedniego wyposażenia. Całkowita wartość projektu to ponad 2,3 mln zł, a ponad 2 mln stanowi dofinansowanie UE. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2022 roku.

III.    Celem projektu zintegrowanego realizowanego przez Fundację Hospicyjną jest poprawa dostępności do usług społecznych związanych ze świadczeniem opieki wytchnieniowej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu niepełnosprawności, ciężkiej choroby lub zaawansowanego wieku w ramach Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku. W ramach projektu zintegrowanego zrealizowane zostaną dwie, wzajemnie uzupełniające się inicjatywy, tj.

  1. Opieka wytchnieniowa – domowa i stacjonarna, to projekt, którego celem jest odpowiedź na potrzeby rosnącej grupy społecznej na Pomorzu, jaką są opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych. Projekt  ma wspierać deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi. Organizowane będą także szkolenia opiekunów faktycznych i formalnych oraz wolontariuszy. 205 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu skorzysta z projektu. Całkowita wartość projektu to niemal 1,5 mln zł, z czego 1,4 mln zł to dofinansowanie unijne. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku.
  2. Budowa i zakup wyposażenia Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku – to projekt, który obejmuje budowę budynku i jego wyposażenie w części dotyczącej stacjonarnej całodobowej opieki wytchnieniowej w ramach Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku, przy ul. Kopernika o powierzchni 540,00 m². Całkowita wartość projektu to ponad 8,1 mln zł, z czego 3,7 mln stanowi dofinansowanie unijne. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku.

IV.    Celem projektu zintegrowanego realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych na obszarze powiatu sztumskiego poprzez prowadzenie mieszkań chronionych, utworzenie oferty usług opieki wytchnieniowej oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych. W ramach projektu zintegrowanego zrealizowane zostaną dwie, wzajemnie uzupełniające się inicjatywy:

  1. Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu- kolejny etap rozwoju usług społecznych to projekt, którego celem jest utworzenie oferty deinstytucjonalnych form wsparcia dla osób niesamodzielnych w postaci usług społecznych, które są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. 140 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu skorzysta z projektu. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2023 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln zł, w tym 1,9 mln to dofinansowanie unijne.
  2. Umowa na drugi z projektów pt. „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych” w ramach Działania 7.3 Infrastruktura społeczna zostanie podpisana w terminie późniejszym.