Ogłoszenie nr 2022-38659-108485

Pomorze i Unia Europejska wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów!
Maj 18, 2022
Sprawozdania za rok 2022
Listopad 9, 2022

Ogłoszenie nr 2022-38659-108485

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108485

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedsięwzięcia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Pomorska Farma Życia – budowa placówki całodobowej dla dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 7.3

Powstaje w kontekście projektu

RPPM.07.03.00-22-0006/21 – „Pomorska Farma Życia – Placówka całodobowa dla dorosłych osób z autyzmem w Gdańsku”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: a zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdy: i. będzie ona następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, albo przerw w realizacji przedmiotu Umowy, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania Umowy pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne, braki na rynku niezbędnych materiałów budowlanych); ii. zachodzi konieczność zmiany dokumentacji technicznej, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do zmiany; iii. jest skutkiem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; iv. wynika z konieczności dokonania uzgodnień z podmiotami trzecimi; v. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów) lub BHP; vi. zawieszenia robót przez Zamawiającego; vii. konieczne jest wykonanie robót zamiennych; viii. wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; ix. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót; x. wystąpią przeszkody wynikające ze struktury geologicznej gruntu, przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej; b. ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia; c. zmiana urządzeń wskazanych w kosztorysie ofertowym w przypadku niedostępności ich na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. wstrzymania produkcji, zaprzestania produkcji; d. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; e. zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego; f. w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT; g. zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; h. zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; i. zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; j. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; k. w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, projektanta, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: i. zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót; ii. zmiana nie może dotyczyć zmiany projektu budowlanego w myśl ustawy Prawo budowlane, w szczególności zmiany zagospodarowania terenu nieruchomości; iii. rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt; iv. projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego; v. zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. l. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; m. spełnione są przesłanki zmiany umowy przewidziane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 n. na skutek wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, jeżeli ma to lub może mieć wpływ na należyte wykonanie umowy i dotyczy: i. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; ii. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; iii. poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).; iv. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; v. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy, co strony umowy mogą potwierdzić oświadczeniami lub innymi dokumentami. Zamawiający informuje, że w przypadku dokonania zmiany planowanego terminu realizacji Umowy konieczna jest zmiana w harmonogramie realizacji projektu.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-05-13

  1. Program Funkcjonalno-użytkowy Pobierz

  2. Formularze oferty, oświadczeń i wykazów Pobierz

  3. Treść zapytania ofertowego Pobierz

  4. Wzorzec umowy Pobierz