Działalności Fundacji: zrealizowane projekty

Działalności Fundacji: zrealizowane projekty

 2012

Pozyskanie funduszy oraz zorganizowanie  i przeprowadzenie półkolonii letnich dla 20 dzieci i młodzieży z autyzmem(osoby nisko/funkcjonujące). Kadra wysoko kwalifikowana, transport, obiady.

  2013

Półkolonie letnie pt:”Doganiamy rówieśników I”-pozyskanie funduszy, organizacja i prowadzenie  zajęć wakacyjnych, z których skorzystało łącznie 20 osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi.  W ofercie: opieka wysoko wykwalifikowanej kadry, transport ,obiad, wycieczki autokarowe.

W odpowiedzi na apel o nagłej konieczności zakupu sprzętu dla niepełnosprawnej dziewczynki-Fundacja pozyskała i  przekazała kwotę 4.000zł  na zakup wózka inwalidzkiego i  pomoce edukacyjne .

Projekt  z kultury pt:”Kultura i sztuka bez barier”  ,organizacja i realizacja zajęć dla 24 osób w ramach którego odbywały się m.in.  warsztaty artystyczne ,zwiedzanie muzeów i galerii oraz został zorganizowany wernisaż prac uczestników w Miejskiej Łażni 2 w Gdańsku Nowy Port

 2014

Zrealizowano projekt pt:”Teatr otwiera mam świat” w którym brało udział 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy mieli zorganizowane warsztaty z dramy, scenografii, aktorstwa, zwiedzali muzea i galerie sztuki, uczestniczyli w lekcjach muzealnych. Grupa wzięła udział w wielu konkursach teatralnych na terenie Polski. Zdobyła wiele nagród w tym Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty na XII Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie 10-12 czerwca 2014r.

Na Dzień Dziecka -Fundacja zorganizowała i zrealizowała projekt pt;”Wyjazd turystyczny i rekreacyjny do Kaszubskiego Parku Miniatur w Mirachowie. W projekcie udział wzięło 30 osób(dzieci i młodzież) w tym 20 osób z bardzo głęboką niepełnosprawnością sprzężoną wymagającą osobistego asystenta. Każde dziecko miało swojego opiekuna aby mogło czynnie uczestniczyć we wszelkich atrakcjach.

Projekt wakacyjny :zajęcia usprawniające  10 dni -pt: „Doganiamy rówieśników II”-udział wzięło 15 osób w wieku 15-24 lata ze znaczną niepełnosprawnością w tym z autyzmem-nisko funkcjonujące i wymagające stałego wsparcia osobistego asystenta.

W grudniu 2014 r Fundacja kontynuowała projekt „Kultura i sztuka bez barier” –warsztaty terapeutyczne- w których udział wzięło 15 osób(dzieci i młodzież)niepełnosprawna intelektualnie w tym z autyzmem. Uczestnicy tworzyli własne niepowtarzalne dzieła malarskie, ozdoby użytkowe(decupage),zwiedzali muzea i galerie. Zajęcia odbywały się w wolne soboty oraz w wybrane dni po zakończeniu edukacji.

2015

Uczymy się bawiąc”-zajęcia świetlicowe pozalekcyjne w których wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty zajęciowe z wieloma atrakcjami dla uczestników.

Wakacje – II Turnusy:

1.Kontynuacja projektu pt „Doganiamy rówieśników”-półkolonie letnie dla 15 nisko/funkcjonujących osób .W ofercie  opieka wysoko wykwalifikowana kadra, transport ,obiady ,wycieczki autokarowe ,wyjścia usprawniające.

2.„Kreatywne półkolonie”-projekt również skierowany do osób nisko/funkcjonujących z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi .

Ferie zimowe 2015 r:

Fundacja pozyskała środki i sfinansowała posiłki (obiady) dla wszystkich uczestników (60 osób niepełnosprawnych)ferii zimowych w SOSW Nr 2.

2016

„Pierwsze kroki do samodzielności” współfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego -organizacja i przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i głębokim (całkowicie zależnych)ze sprzężeniami w tym z autyzmem z Gdańska i Gminy Kartuz. Zajęcia miały na celu nabywanie ,rozwijanie i podtrzymanie nabytych umiejętności do samodzielnego funkcjonowania.

„Spacer po zdrowie”- organizacja i przeprowadzenie letniego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych(dorosłych osób z autyzmem) z Gdańska. Środki pozyskano z Urzędu Miasta Gdańsk.

Pomoc społeczna „Prowadzenie i zapewnienie wsparcia dziennego dla dorosłych osób z autyzmem ( nisko/funkcjonujących” -współfinansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego. Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe dla dorosłych osób z Gdańska i Gminy Kartuzy.

„Razem jest lepiej”- organizacja i przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla łącznie 25 osób w tym 5 osób z autyzmem. Projekt finansowany ze środków pozyskanych w ramach konkursu od Urzędu Miasta Gdańsk oraz własnych .

Powstanie Placówki Wsparcia Dziennego #Pomorska Farma Życia#

Dzięki wsparciu Darczyńców   i zaangażowaniu Rodziców/Opiekunów udało się umeblować i wyposażyć :pracownie do terapii zajęciowej, salę doświadczania świata, kuchnię treningową ,pralnie treningową, pracownię ogrodniczą. Obecnie  dzięki środkom z PFRON ,jesteśmy w trakcie urządzania pracowni stolarskiej i garncarskiej.

W ramach konkursu z MOPR nasz projekt pn: ”Prowadzenie wsparcia dziennego w formie ciągłej terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 5 osób  z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi, całkowicie zależnych z Gdańska w Pomorskiej Farmie Życia”- otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON  i zapewnił specjalistyczne wsparcie dzienne .

2017

Umowa z PFRON -od 1 stycznia  w ramach  konkursu  PFRON „Kurs na samodzielność”.. realizujemy  projekt  pn:” Pomorska Farma Życia” w Dzierżążnie –organizacja i prowadzenie ciągłej terapii i rehabilitacji społeczno -zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja od 2013 r  jest członkiem Organizacji Porozumienie Autyzm Polska, działającej w ramach AUTYZM-EUROPA.